Polityka prywatności firmy Trademar Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że Wydawnictwo Trademar Sp. z o.o. jest gotowe, aby chronić Twoje dane na najwyższym stopniu, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie informujemy Cię o Twoich prawach, które będą przysługiwały Ci w związku z nowymi przepisami.

Omówiona poniżej nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego, a przede wszystkim:

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • Jakie dane przetwarzamy,
 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
 • Jak długo przetwarzamy dane,
 • Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,
 • Czy i komu udostępniamy dane

W tym miejscu należy podkreślić, że dane Użytkowników (klientów) przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu wystawienia faktury oraz do prowadzenia wymaganej przez prawo sprawozdawczości finansowej. Natomiast nie zbieramy, nie przechowujemy, nie wykorzystujemy w jakikolwiek inny sposób ani nie udostępniamy żadnym innym osobom fizycznym i prawnym żadnych danych osobowym naszych klientów.

Administratorem Twoich danych jest firma Trademar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (81-524 Gdynia, ul. Balladyny 5) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydaiał VII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000076346, NIP 5860103268, REGON 190537155, prowadząca serwis www.trademar.pl

DEFINICJE

Dane osobowe: są to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka: niniejsza Polityka prywatności.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis: serwis dostępny pod adresem www.trademar.pl
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca ze sklepu internetowego Wydawnictwa lub innych funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu www.trademar.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi internetowej sprzedaży książek. Administrator nie zbiera, nie przechowuje, nie przetwarza, nie wykorzystuje ani nie udostępnia żadnym innym osobom fizycznym i prawnym żadnych innych informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory) pozyskiwane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
Nie są zbierane ani wykorzystywane żadne informacje uzyskiwane za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, w szczególności:

 • w celach analitycznych i statystycznych – nawet gdy podstawą prawną przetwarzania byłby uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celach marketingowych Administratora oraz jakichkolwiek innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

Dane osobowe i aktywność Użytkownika w Serwisie, są rejestrowane w logach systemowych, czyli w specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usługi internetowej sprzedaży książek przez Administratora.
Zebrane w logach informacje przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usługi sprzedaży książek za pośrednictwem internetu.
Administrator jednak nie przetwarza tych danych w celach technicznych, administracyjnych, analitycznych i statystycznych – choć w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowił by prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Natomiast Administrator rezerwuje sobie prawo wykorzystania tych danych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa własnego systemu informatycznego, co stanowiłoby prawnie uzasadniony interes Administratora.

Rejestracja w Serwisie
Użytkownik, który dokonuje rejestracji w Serwisie, proszony jest o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji usługi. Podanie tych danych jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi/realizacji zamówienia.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie :

 • w celu świadczenia usług związanych z internetową sprzedażą książek – a podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

Natomiast nie są wykorzystywane i przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych i podobnych.

W celu lepszej ochrony danych osobowych Użytkownika Administrator nie przewidział możliwości logowania się do Serwisu za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Google).

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Złożenie przez Użytkownika Serwisu zamówienia na zakup książek wymaga przetworzenia jego podstawowych danych osobowych. Ich podanie jest więc wymagane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia, zaś ich niepodanie skutkuje niemożnością jego realizacji. Są one przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Możliwości kontaktowe z Administratorem
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz telefonu stacjonarnego. Kontaktując się z nami przekazujesz nam numer swego telefonu/ adres emailowy.
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

MARKETING

Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników dla realizowania działań marketingowych, nie wyświetla/przesyła reklam kontekstowych, behawioralnych, emaili z ofertami handlowymi itd., ani nie wykorzystuje profilowania.

Reklama
Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników dla celów marketingowych i nie kieruje do Użytkowników jakichkolwiek reklam ani Newsletters. Nie udostępnia również danych osobowych Użytkowników jakiejkolwiek innej osobie prawnej lub fizycznej dla celów marketingowych.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Wydawnictwo Trademar Sp. z o.o. nie prowadzi profili w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) i Administrator nie przetwarza zawartych tam danych osobowych.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

„Ciasteczka”, czyli cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator nie wykorzystuje cookies serwisowych ani marketingowych. Natomiast mogą być one wykorzystywane np. przez spółkę Google lub inne będące dostawcami/ogniwami systemu internetowego celem kierowania do Użytkowników reklamy behawioralnej.
Wykorzystanie w.w. plików cookies i zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach reklamowania usług i towarów osób trzecich (fizycznych i prawnych), wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Może być ona w każdym momencie wycofana poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki Użytkownika i wybranie opcji automatycznego odrzucania.

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w systemie komputerowych Administratora wyłącznie do momentu zrealizowania zamówienia tzn. do momentu odbioru zamówienia przez Użytkownika. Następnie są nieodwracalnie usuwane.
Okres przetwarzania tych danych przez Administratora może być skrócony wskutek wcześniejszego wycofania wyrażonej na przetwarzanie zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych przez Użytkownika. Jeśli nastąpiło to przed realizacją zamówienia – wysyłka nie zostanie zrealizowana.

W razie, gdy przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dane są przechowywane nadal, jednak nie dłużej, niż przez 5 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres: sklep@trademar.pl

Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w Serwisie nie są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), operatorom platform do wysyłki mailing’ów oraz jakimkolwiek podmiotom powiązanym z Administratorem.
Jedynym wyjątkiem jest udostępnianie danych Użytkownika (w postaci danych [imię, nazwisko, adres] zawartych na wystawionych fakturach) zewnętrznej firmie zajmującej się księgowością. W związku z powyższym Spółka zewnętrzna staje się odrębnym administratorem danych Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym innym osobom fizycznym ani prawnym w kraju, ani na obszarze AOG, ani tym bardziej poza EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@trademar.pl lub adres korespondencyjny Trademar sp. z o.o. ul. Balladyny 5,81-524 Gdynia. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod powyższym adresem e-mailowym, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.