Regulamin sklepu internetowego

Wydawnictwo Trademar Sp. z o.o.

Definicje:

Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument;

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trademar.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;

Towar/ Publikacja – publikacje oferowane w Sklepie Internetowym Wydawnictwa Trademar Sp. z o.o.;

Trademar /Wydawnictwo – Trademar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą; 81-524 Gdynia, ulica Balladyny 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076346, NIP 586-010-32-68. email: sklep@trademar.pl, nr telefonu 58 661 69 73 Numer konta bankowego: PKO Bank Polski S.A. o/Gdynia, ul. 3 Maja, PL25144010260000000000339849

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres, zasady i warunki sprzedaży Publikacji książkowych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów kupna drogą elektroniczną na terytorium RP, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na Publikacje w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny, kosztów oraz terminie i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Wydawnictwo Trademar Sp. z o. o. z siedzibą w 81-524 Gdynia, ul. Balladyny 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076346, NIP 586-010-32-68.
 3. Prezentowane w Sklepie Internetowym informacje dotyczące publikacji książkowych, a w szczególności ich opisy i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Klient zobowiązuje się do powstrzymywania się od wszelkich czynności, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość, oprogramowanie lub elementy techniczne oraz od rozsyłania treści bezprawnych. Klient, akceptując treść Regulaminu zobowiązuje się do nie naruszania powyższych zakazów.

I. Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym na stronie internetowej  www.trademar.pl o dowolnej porze z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem z Trademar umowy zapoznał się z Regulaminem i Regulamin ten akceptuje.
 3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie tytułu Publikacji, wypełnienie on-line formularza danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.trademar.pl.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Trademar oferty nabycia Publikacji będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Trademar przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy), które jest oświadczeniem Trademar o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 6. Potwierdzenie zamówienia przesłane pocztą elektroniczną zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia, oznaczenia Trademar sp. z o. o., łącznej ceny itd.
 7. Za Publikacje (książki) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient winien zapłacić jeszcze przed wydaniem Publikacji, przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek bankowy Trademar wskazany powyżej.
 8. Zamówione Publikacje zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zapłaty na w/w konto bankowe Wydawnictwa.
 9. Publikacje są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, które to potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Potwierdź zakup”.
 11. Jeżeli Trademar nie może zrealizować dostawy z powodu, braku zamówionej publikacji, to zawiadamia o tym klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

II. Ceny

 1. Ceny publikacji dostępnych w Sklepie Internetowym umieszczane są przy ich opisie na stronie www.trademar.pl. Są to ceny brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki publikacji.
 2. Ceną za dokonany w Sklepie Internetowym zakup, która wiąże Klienta jest cena publikacji podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty  przesyłki publikacji na adres podany przez Klienta (koszt przesyłki jest zgodny z obowiązującą taryfą Poczty Polskiej).

III. Faktura

 1. Do wysłanych przez Trademar Sp. z o.o. zakupionych publikacji dołączona zostanie faktura, zawierająca m.in. tytuły zamówionych i wysłanych publikacji, informacje na temat ceny netto i brutto oraz adresu dostawy.
 2. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Trademar faktur VAT i faktur korygujących bez podpisu nabywcy drogą pocztową na podany przy składaniu zamówienia adres. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez Trademar zgodnie z przepisami prawa, w tym z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów.

IV. Zmiana, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Wydawnictwem (w dni robocze w godzinach od 9:00 – 16:00 nr telefonu 58 661 69 73 – opłata według stawki operatora) lub drogą e-mailową.
 2. Trademar zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz Trademar płatności, w tym wliczone w cenę koszty dostarczenia Towaru do Klienta.
 3. Klientowi przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionej przez niego publikacji, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie (drogą listowną lub pocztą elektroniczną). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: Trademar Sp. z o.o., 81-524 Gdynia, ul. Balladyny 5) lub za pomocą poczty elektronicznej  (adres e-mail: sklep@trademar.pl).
 5. Trademar przesyła niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną lub pocztą.
 6. W wypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. W razie odstąpienia od umowy Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Oznacza to, że Klientowi wolno, w ciągu przysługującego mu terminu na odstąpienie od umowy, korzystać z zamówionej publikacji tylko w sposób nie wykraczający poza konieczność stwierdzenia, czy np. odpowiada ona podanemu przez Sklep Internetowi opisowi. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech publikacji.
 8. Towar wraz z fakturą VAT należy przesłać na adres: Trademar Sp. z o.o., ul. Balladyny 5, 81-524 Gdynia.
 9. Koszty odesłania Towaru do Sklepu Internetowego ponosi Klient.
 10. Trademar zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz Trademar Sp. z o.o.  płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Trademar może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 12. Zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego i gwarancje dotyczące Konsumentów

 1. Trademar odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie reklamacji powinno odbyć się na piśmie (listownie lub pocztą elektroniczną na adres sklep@trademar.pl) ze wskazaniem powodu reklamacji (błędna dostawa, wada fizyczna itd.).
 3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej/uszkodzenia otrzymanej Publikacji, lub otrzymania Publikacji innej, niż zamówiona należy ją niezwłocznie odesłać na adres Wydawnictwa wraz z fakturą. Koszty ponownej przesyłki zostaną pokryte przez Wydawnictwo.
 4. W razie wymiany Towaru Trademar dokonuje zwrotu poniesionych przez Klienta niezbędnych kosztów, w tym kosztów jego dostarczenia do Wydawnictwa niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Trademar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą jak wyżej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są wykorzystane zgodnie z prawem i wyłącznie do wymienionych poniżej w pkt. 3 celów. Dane te nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, są adekwatne w stosunku do celów, w jakich są zbierane, przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu i nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak danych teleadresowych Klienta skutkuje niemożnością skorzystania przez niego ze Sklepu Internetowego.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo Trademar danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie dokonywania w nim zakupów wyłącznie w celu wystawienia faktury i zaadresowania przesyłki zawierającej zamówioną publikację.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Trademar deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Trademar Sp. z o. o. a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).
 4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zawierać zestawienie zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia o niej Klientów. Do umów sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umów sprzedaży.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.